Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

4 Priekšmeti 3 Categories

Modificēts 16 oktobris 2017

RVT Balvu teritoriālā struktūrvienība

Modificēts 1 janvāris 1970

SKCK grupa #1

SKCK grupa #1

Modificēts 1 janvāris 1970

SKCK grupa #2

SKCK grupa #2

Rīgas Valsts tehnikums

Tavs e-kurss kopā ar Moodle - ERVT001

E-kurss "Tavs e-kurss kopā ar Moodle - VU" ir speciāli izveidota e-kursa sagatave skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu SKCK001 klausītājiem. Kursa indekss ir ERVT001. Šajā kursā  kursantam ir pieškirtas SKOLOTĀJA tiesības, kas atšķirībā no STUDENTA tiesībām SKCK001 kursā ļauj rediģēt gandrīz visus kursa lapas elementus, pievienot no jauna vai aizvākt tos. Kursa Lapas galvenē tiek parādīts mācību iestādes nosaukums un informācija par lietotāju, tāpat arī navigācijas ceļš no kursa sākumlapas līdz pašreiz aktuālajai lapai, kur lietotājs pašreiz atrodas. Vēl galvenē atrodas poga, ar kuru iespējams pārslēgt lapas skatīšanās vai rediģēšanas režīmu. Savukārt "0"-tajā sekcijā parasti atrodas jaunumu forums un cita vispārīgā un organiztoriskā informācija par kursu. Zem "0"-tās sekcijas lapas centrāljā daļā izkārtotas tematiskās sekcijas #1-20, kas paredzētas kursa studiju materiālu (mācību resursu) un aktivitāšu (uzdevumi, testi, forumi, utt.) publicēšanai. Kursa tematiskās sekcijas #1-20 atbilst satura iedalījumam mazākās porcijās (topics), kurām no kursa satura aspekta var var pešķirt nosaukumus "Temats - Tēma - Nodaļa - Nedēļa - Nodarbība - Stunda".

Rīgas Valsts tehnikums

Fosilie enerģijas avoti

Fosilā kurināmā raksturojums. Organiskā kurināmā sastāvs. Degšanas procesu vieliskā (masas) un siltuma  (enerģētiskā) bilance. Degšanai nepieciešamais gaisa patēriņš un dūmgāzu sastāva aprēķins. Degšanas temperatūras. Cietā kurināmā degšana. Cietā kurināmā degšana slānī. Difūzija, masas apmaiņa, degšanas procesa aerodinamika. Gāzes un šķidrā kurināmā degšanas īpatnības. Gāzes un mazuta degļi.

Rīgas Valsts tehnikums

Alternatīvie enerģijas avoti

Vēsturiski visplašāk un visbiežāk izmantotie tradicionālie enerģijas avoti, fosilais kurināmais un tā krājumi pasaulē un Latvijā. Atjaunojamie enerģijas avoti, to īpašības, pārveidošanas iespējas. Saules,vēja, ģeotermālās, okeānu, jūru, upju, paisuma un bēguma, biomasas enerģija, to resursi, izmantošana, pārveidošanas tehnoloģiskās un ekoloģiskās problēmas. Cietie sadzīves atkritumi. Ūdeņraža enerģētika.

Rīgas Valsts tehnikums

Kā kļūt par prasmīgu MOODLE lietotāju

Šī kursa mērķis ir dot iespēju katram kursa dalībniekam apgūt e-studiju platformas MOODLE augsta līmeņa lietotāja prasmes un izveidot e-kursus atbilstoši sev piestiprinātajiem mācību priekšmetiem, kas tiek docēti regulārajā mācību darbā.  Kursa uzdevums ir celt katra tā dalībnieka pedagoģisko un profesionālo kompetenci saistībā ar mācību priekšmetu, piem., "Matemātika". Kursa saturiskais apjoms sastāda 2 kredītpunktus jeb 80 akadēmiskās stundas (ak.st.), no kurām 16 ak.st. ir klātienes nodarbības, bet 24 ak.st. paredzētas kā patstāvīgais darbs - klātienes nodarbību turpinājums mājas apstākļos. Savukārt 40 ak.st. ir ieplānotas kursa darba izstrādāšanai, kura laikā kursa klausītāji var saņemt konsultācijas un cita veida palīdzību, piem., elektronisko mācību līdzekļu (EML) augšupielādēšanai, no kursu lektoriem, lai sekmīgi izveidotu savu ieskaites darbu, proti, mācību priekšmetam atbilstošu e-kursu.