Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

6 Priekšmeti

SKCK grupa #1

Ekonomika

Šeit profesore Lāsma ievieto kursa "Biznesa ekonomiskie pamati" īsu aprakstu.

SKCK grupa #1

Enerģētika un Elektrotehnika

Elektriskās tehnoloģijas  ir saistītas ar elektroenerģijas  izmantošanu tautsaimniecības  dažādās  sfērās  un  aptver  industriālās,  lauksaimniecības,  komunālās,  transporta, sadzīves  u.c.  sfēras.  Elektriskās  tehnoloģijas  operē  ar  zemiem  spriegumiem,  kas  pār-svarā  nepārsniedz  1000  V.  Elektriskajās  tehnoloģijās  ietilpst  elektromotoru  sistēmas, sekundārie barošanas avoti, elektrotehnoloģiskās iekārtas, apgaismošanas sistēmas, kā arī mājsaimniecības elektroiekārtas. Visas šīs sistēmas un iekārtas šodien ir apgādātas ar efektīgām automatizācijas  iekārtām, kuru  labākais realizācijas  veids  ir ar datortehnikas pielietojumu.

SKCK grupa #1

Datoru Loģika

Datoru Loģika

SKCK grupa #1

Programēšana

Programēšana

SKCK grupa #1

Tiesību Pamati

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespējas apgūt pamatzināšanas tiesību pamatos, piem., Latvijas tiesību sistēma, vai valsts uzbūves principi, u.c. Kursa ietvaros tiek noskaidrots, kā darbojas tiesu sistēma valstī.  Te varētu atzīmēt vairākus kursa uzdevumi: 1)sniegt zināšanas par tiesību un likuma būtības izpratni; 2)izskaidrot galvenās publisko tiesību (konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības) un privāto tiesību (civiltiesības u.c.) nozares, kā arī to darbību reglamentējošos normatīvos aktus; 3)veidot izpratni par tiesu sistēmu Latvijā, juridiskajām profesijām, to funkcijām un kompetenci.

SKCK grupa #1

Matemātika-I

Izglītības iestādes nosaukums: Rīgas Valsts tehnikums

Materiāla nosaukums: Augstākā matemātika.

Materiāla izstrādes gads: 2011.

Veids : Uzdevumu krājums ar teorētisku materiālu.

Izmantošanas mērķis: Programmēšanas tehniķiem apgūstot mācību priekšmetu Augstākā matemātika

Mācību priekšmeti: Augstākā matemātika

Īss satura izklāsts, izmantošanas veids:

Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā apkopoti 79 uzdevumi. Daudziem uzdevumiem krājuma beigās ir dotas atbildes. Pirms katras tēmas ir dots neliels teorētisks ievads, nepieciešamās formulas, kā arī plašs piemēru klāsts. Uzdevumi sakārtoti ar pakāpeniski augošu grūtības pakāpi.