Mācību iestāde: Rīgas Stila un Modes tehnikums

Dabaszinātņu mācību jomas apguves mērķis 

Skolēns atpazīst noteiktas dabas parādības un procesus, kā arī dabaszinātniskus jēdzienus, piedāvā un izvērtē to skaidrojumus, izmanto pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru problēmu risināšanai, izvērtē riska faktorus savai un citu veselībai un drošībai, rīkojas atbildīgi, izvēlas videi draudzīgu rīcību, saprātīgi lieto dabas resursus, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 


Mācību priekšmeta mērķis 

Padziļināt izpratni par vielu daudzveidību, to pārvērtību norises likumsakarībām, pilnveidojot komunikatīvās un pētnieciskās darbības prasmes un sekmējot skolēna aktīvu līdzdalību sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi 

Pilnveidot izpratni par fizikāliem, ķīmiskiem un fizikāli ķīmiskiem procesiem un to norises likumsakarībām, vielu, materiālu, disperso sistēmu un ķīmisko reakciju daudzveidību. 

Pilnveidot pētnieciskās darbības un komunikatīvas darbības prasmes ķīmijā, risinot problēmas, pētot vai eksperimentējot, analizējot un novērtējot iegūto informāciju. 

Sekmēt indivīda līdzdalību ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, apzinoties ķīmijas, tehnoloģiju, vides un sabiedrības mijiedarbību.

Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi:

Sniegt zināšanas par 3D projektēšanas pamatprincipiem, tās iespējamo izmantošanu dizaina projektā.

  1. trīsdimensiju modeļu radīšana un modelēšana,
  2. noteikt darba mērķi, secīgi plānot veicamos uzdevumus, prast izvēlēties atbilstošas darba metodes un paņēmienus vēlamā rezultāta sasniegšanai
  3. zināšanas un prasmes patstāvīgi pielietot praktiskā dizaina projektāTēmas

Vērtēšana

Galvenās tēmas

Vērtēšanas kārtība

Pamatinformācija