Metālu ķīmiskā aktivitāte un ķīmiskās īpašības. Metālu savienojumu amfoterās īpašības. Kompleksie savienojumi. Metālu jonu noteikšana

Metalisko elementu vieta periodiskajā tabulā. Metalisko elementu nozīme cilvēka organismā. Metālu uzbūve un īpašības. Sakausējumi. Pirometalurģija. Elektrolīze, tās izmantošana metālu iegūšanā. Smago metālu iedarbība uz cilvēka organismu.

Halogēnu savienojumi. Sēra savienojumi. Slāpekļa savienojumi. Fosfora savienojumi. Minerālmēslojums. Oglekļa un silicija savienojumi. Silikātu rūpniecība

Nemetalisko elementu atomu uzbūve un oksidēšanās pakapēs. Nemetalu uzbūve un fizikalās īpašības. Nemetālu kopīgās ķīmiskās īpašības. Nemetālu iegūšana. Ūdeņraža tehnoloģijas.

Ķīmiskie elementi un to savienojumi uz Zemes un Visumā. Visuma u atomu veidošanās. Ūdens aprite. Ūdens cietība un tās novēršana. Apkārtejās vides ietekme uz materiāliem. Korozija. Ķīmisko elementu slāpekļa un oglekļa aprite dabā. Cilvēka darbības ietekme uz slāpekļa apriti. Gāzu, ūdens un temperatūras līdzsvars dabā.

Ogļūdeņražu iegūves avoti dabā. Benzīns. Ogļūdeņražu degšana. Piesātināto ogļūdeņražu un arēnu aizvietošanās reakcijas.Nepiesātināto ogļūdeņražu pievienošanas reakcijas. Ūdeņraža atšķelšanas reakcijas. Naftas krekings.

Organiskās vielas un organiskā ķīmija. Piesatinātie ogļūdeņraži, homologu rinda, izomērija, nomenklatūra. Nepiesatinātie ogļūdeņraži. Aromatiskie ogļūdeņraži, to lietošana. Organisko savienojumu ķīmisko formula atrašana