Mācību materiāli ķīmijā 10.lasei

Atomu sastāvdaļas. Izotopi.  Radioaktivitāte un kodolreakcijas. Elektronu izvietojums atomā. Vielas kristaliskais stāvoklis. Ķīmiskā saite

Dispērso sistēmu sastāvs undaudzveidība. Šķīdumu raksturojums. Vielas šķidība. Šķīduma sastāva noradīšanas veidi. Gravimetrija. Tilpumanalīze

Ūdens molekulas uzbūve. Ūdens nozīme dabā. Elektrolitiskās disociācijas process. pH jēdziens un  pH vērtības noteikšana. Sāļu hidrolīze. Dabas ūdeņu ķīmiskā sastāva veidošanās.

Ķīmjas saistība ar citām zinātnēm. Ķīmijā izmantojamie jēdieni un lielumi, Kīmijas attīstības vēsture. Likumi un modeļi ķīmijā. Darba metodes ķīmijā.

1.Drošības noteikumi.     2. Dispersās sistēmas.

3.Atomu un vielu uzbūve. 4.Ķīmisko elementu periodiskā tabula.

5.Elektrolitiskā disociācija.   6. Reakcijas elektrolītu šķīdumos.

7. Ķīmisko reakciju norise

Ķīmisko reakciju būtība. Jonu reakcijas elektrolītu šķīdumos. Neitralizācijas reakcijas. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas elektrolītu šķīdumos. Oksidēšanās- reducēšanās piemēri dabā.

Ķīmisko elementu periodiskās tabulas uzbūve. Ķīmisko elementu metalisko un nemetalisko īpašību maiņa periodiskajā tabulā. Oksidēšanās - reducēšanas procesi. Vienkāršo vielu un to savienojumu īpašību maiņa periodiskajā tabulā. Gāzveida oksīdu ietekme uz gaisa kvalitāti.

Ķīmiskās reakcijas siltumefekts. Ķīmisko reakciju ātrums un to ietekmejošie faktori. Katlizātoru izmantošana vides kvalitātes uzlabošanā. Ķīmiskais līdzsvars un faktori, kas to ietekmē. Ķīmisko reakciju klasifikācija un reakciju vienādojumi.